Překlady

Potřebujete pomoc s překladem? Tak se na nás obraťte a my Vám rádi vyhovíme. Překlady provádíme jak z angličtiny, němčiny, FJ, RJ, ŠJ do češtiny, tak z češtiny do cizích jazyků.

Vzorky překladu

Abstrakt

Tématem této práce je projekt linky pro moření obilnin. V dokumentu jsou popsány jednotlivé části linky. Dle požadavku zadavatele byla ponechána některá stávající zařízení a doplněna o části chybějící. Mezi doplněné zařízení patří korečkové elevátory, které dopravují obilniny do čističky a mořicího zařízení. Na konci linky se nachází rám pro usnadnění plnění vaků a vážicí zařízení.

Klíčová slova:
moření obilnin, korečkový elevátor

Subject of this work is a project of transport line for corn dressing. In the document component parts of the transport line are described. As the submitter asked, some existing devices were retained and supplied with missing parts. Some of the missing parts are bucket elevators which transport corn to the cleaner and dressing device. At the end of the transport line there is a frame for easing pocket filling and a weighing device.

Key words:
corn dressing, bucket elevator


Již 23 let učím tanec na Základní umělecké škole v Brně. Tato škola je zaměřena na rozvíjení dětí pomocí tance, hudby a výtvarného umění. Je zaměřena na děti od 3 do 18 let. Jedná se o amatérskou mimoškolní činnost ve volném čase dětí. Tato škola je státní. Dále vedu amatérský taneční soubor dívek okolo 20 let a dospělé ženy okolo 40 let. Účelem mé výuky není vychovat profesionální tanečníky, ale pomocí tance rozvíjet své žáky bez ohledu na věk. Tanec se mi stává prostředkem pro širokou pedagogickou činnost. Základem je samozřejmě taneční technika a schopnost koordinace a získání základních tanečních dovedností. Měla jsem to štěstí, že jsem mohla díky svým učitelům navázat na tradici dětské tvořivé taneční výchovy. Tento proud má v Čechách bohatou tradici a je rozvíjen už 80. let. Jedná se o metodu, která rozvíjí paralelně s technikou take schopnost vnímat hudbu, prostor, kolektiv a to prostřednictvím techniky, improvizace a tvorby. Improvizace a tvorba jsou od počátku rovnocennou složkou výuky, která zasahuje i do práce s živou hudbou a do způsobu jak pracovat s výukou taneční techniky.Tanec je vnímán jako prostředek uměleckého vyjádření dítěte, tvorba jako schopnost komunikovat ze sebou, s ostatními tanečníky a s divákem. Taneční technika je založena na hlubokém pochopení fungování vlastního těla a pohybových zákonitostí. Tvorba ve skupině vede děti ke schopnosti respektovat osobnost svou i osobnost partnera a ke schopnosti komunikace.

For 23 years I have been teaching dance at Grammar School of Arts in Brno. This school aims on children developing with the help of dance, music and fine arts focusing on children aged from 3 to 18. This is an amateur out-of-school activity in the children´s free time. This is a state school. Further I lead an amateur dance group of girls about 20 and adult women of about 40 years old. Purpose of my teaching is not to train professional dancers but to develop students of all age with the help of dance. For me dance becomes a tool for wide educational activity. The basis is, of course, dance technique and coordination ability and obtaining basic dancing skills. I was lucky to continue the tradition of children creative dance education thanks to my teachers. This specialization has had tradition in the Czech republic for 80 years. This method together with the technique also develops the ability of feeling the music, space, collective and that through the technique, improvisation and creation. Improvisation and creation are equal parts of education from its beginning, they influence work with live music and the way of dance technique education. Dance becomes a mean of artistic expression of the child, creativity becomes an ability to communicate with yourself, other dancers and viewers. Dance technique is based on deep understanding of your own body functioning and locomotive relations. Creating in a group makes children respect their own personality and personality of their partners and teaches them to communicate.


Vážený pane řediteli,
dovoluji si Vám sdělit, že výpověď smlouvy o zprostředkování obchodu ze dne ……………, která byla uzavřena mezi mnou jako zástupcem a společností ……………… je v rozporu se smlouvou, a to § 9 odst. 1 citované smlouvy. Dle tohoto článku smlouvy lze smlouvu vypovědět ke konci čtvrtletí s 6měsíční výpovědní lhůtou. Vámi datovaná výpověď z ……………… tudíž vymezuje běh výpovědní lhůty tak, že výpovědní lhůta počíná dnem …………… a končí dnem ………………. Proto Vám sděluji, že uzavřenou smlouvu je třeba dodržet až do ……………, kdy uplyne výpovědní lhůta.

Dear managing director,
let me inform you that cancellation of business brokerage contract from ……………… which was made between me as agent and ……………. company is at variance with the contract, namely § 9 subsection 1 of contract cited. According to this stipulation it is only possible to cancel the contract at the end of quarter wih six months cancelling term. Your cancellation from ……………… therefore defines cancelling term beginning ……………. and ending ………….. Therefore I inform you that the contract is needed to be observed until ……………. when the cancellation term expires.


Kupní smlouva

I.
Úvodní ustanovení

1. Prodávající je výlučným vlastníkem nemovitostí:

- pozemku p.č. … – zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba: budova bez čp/če – průmyslový objekt, v části obce …
- pozemku p.č. … - zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba: budova bez čp/če – objekt občanské vybavenosti, v části obce …
- pozemku p.č. … – ostatní plocha, ostatní komunikace
- pozemku p.č. … – ostatní plocha, zeleň
- pozemku p.č. … – ostatní plocha, manipulační plocha

jak jsou tyto nemovitosti zapsány pro katastrální území … a obec … na LV č. … v katastru nemovitostí vedeném u Katastrálního úřadu pro … kraj, Katastrální pracoviště ….

2. Prodávající prohlašuje, že k dnešnímu dni nepozbyl své vlastnické právo ke shora uvedeným nemovitostem a že na nemovitostech neváznou žádné dluhy ani závady, vyjma těch, které jsou uvedeny ve výpisu z KN, LV č. ….

3. Prodávající takto prohlašuje, že je oprávněn uzavřít tuto kupní smlouvu, ve své smluvní volnosti není ničím a nijak omezen a v rozsahu této kupní smlouvy je oprávněn nakládat s předmětnou nemovitostí.


Kaufvertrag

I.
Einleitende Bestimmungen

1. Der Verkäufer ist ausschließlich der Eigentümer der Immobilien:

- Grundstück Parzelle Nr. … – bebaute Fläche und Hof, deren Teil ein Gebäude ist: Gebäude ohne Nr. Parzelle – Gewerbeobjekt, im Ortsteil …
- Grundstück Parzelle Nr. … - bebaute Fläche und Hof, deren Teil ein Gebäude ist: Gebäude ohne Nr. Parzelle – Objekt Zivilanlagen, im Ortsteil …
- Grundstück Parzelle Nr. … – andere Fläche, andere Kommunikation
- Grundstück Parzelle Nr. … – andere Fläche, Grünfläche
- Grundstück Parzelle Nr. … – andere Fläche, Manipulationsfläche

diese Grundstücke sind eingetragen im Kataster … auf der Eigentumsbescheinigung Nr. … im Immobilienkataster vom Katasteramt des Kreises …, Katasterarbeitsplatz ….

2. Der Verkäufer erklärt, das sie bis zum heutigen Tag nicht ihr Eigentumsrecht der oben aufgeführten Immobilie verloren haben und die Immobilie keine Schulden oder Mängel beschweren, außer diese, welche auf dem Auszug aus Immobilienkataster auf der Eigentumsbescheinigung Nr. … aufgeführt sind.

3. Der Verkäufer erklärt hiermit, das er dazu berechtigt ist, diesen Kaufvertrag abzuschließen, das er mit nichts in seiner Vertragsfreiheit eingeschränkt ist und im Umfang dieses Kaufvertrages berechtigt ist mit dem Immobiliengegenstand zu handeln.